• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

banner3

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Andrzej Jachowski włącz .

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie realizacji inwestycji pt.:

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B
przeprowadzonych w terminie od 09.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

Wspólnota Właścicieli Nieruchomości w Ptakowicach, przy ul. Wyzwolenia 4B zamierza zrealizować inwestycję pt.: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B”.

Konsultacje społeczne miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji na temat zamierzonej inwestycji.

Z projektem można było zapoznać się w siedzibie Zarządcy Wspólnoty, tj. EXTEND Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 27 lok. 2.

Uwagi i opinie można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres: EXTEND Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 27 lok. 2, 44-100 Gliwice.

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych dwie osoby fizyczne zwróciły się o udzielenie szczegółowych informacji (raz w siedzibie Zarządcy i raz telefonicznie). Każda z zainteresowanych osób po uzyskaniu kompleksowych wyjaśnień wyraziła poparcie dla realizacji przedsięwzięcia.

W całym okresie konsultacji nie wniesiono jakichkolwiek uwag.

Konsultacje społeczne

Andrzej Jachowski włącz .

WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W PTAKOWICACH, PRZY UL. WYZWOLENIA 4B

Pragniemy poinformować, iż z dniem 09.03.2020 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się Wspólnoty Właścicieli Nieruchomości w Ptakowicach, przy ul. Wyzwolenia 4B o dofinansowanie projektu “Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B”, w ramach Poddziałania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia 25.03.2020

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej - EXTEND Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 27 lok. 2, w godzinach pracy biura.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. w formie papierowej na adres: EXTEND Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 27 lok. 2, 44-100 Gliwice.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefonicznie: 32 494 46 14 lub osobiście w siedzibie Zarządcy nieruchomości.

Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia 25.03.2020 r., tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Indywidualne zbieranie głosów

Andrzej Jachowski włącz .

Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów może być przeprowadzane nad wszystkimi uchwałami, również w sprawach, które są przedmiotem obrad na obligatoryjnym corocznym zebraniu właścicieli lokali - orzekł lubelski Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt: I Aca 131/12

Przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają regulacji w jaki sposób należy przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów, dlatego kwestia ta leży w gestii samej wspólnoty mieszkaniowej, dopuszczalne jest zarówno pozostawianie właścicielom kart do głosowania w skrzynkach pocztowych, jak również zbieranie podpisów pod treścią uchwał – wynika z wyroku Sąd Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: I ACa 603/11. Odpowiedź jak „odebrać” głos, czyli w jaki sposób przyjąć te oświadczenia woli możemy znaleźć w art. 60 kodeksu cywilnego: „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).” Z drugiej strony wspólnota mieszkaniowa musi również złożyć oświadczenie woli, którego adresatem są właściciele lokali o tym, że takie głosowanie przeprowadza, tutaj również zastosowanie ma cytowany powyżej przepis.

ZMIANA SIEDZIBY

Zarząd EXTEND sp. z o.o.EXTEND sp. z o.o. włącz .

Zarząd EXTEND sp. z o.o. informuje że od dnia 31 sierpnia 2015 roku zostaje zmieniona siedziba spółki. Nowy adres: EXTEND sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 27/2 44-100 Gliwice.

Dotychczasowy adres w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 11 lok. 101 przestanie być aktualny z dniem 1 września 2015 roku.

Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji

Andrzej Jachowski włącz .

 

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania, wspomogą proces poprawy jakości życia na rewitalizowanych terenach.

Ustawa kładzie silny akcent na partycypację społeczną, a więc realne włączenie społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitalizacji – od planowania, przez realizację, po ocenę działań. Mieszkańcy muszą mieć poczucie, że zmiany w ich gminie kształtowane są z myślą o nich i przy ich udziale. Istotnym elementem jest prowadzenie różnorodnych konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, debaty, warsztaty) obejmujących wszystkich zainteresowanych. Ich wyniki muszą być podawane do publicznej wiadomości.

Rada Ministrów przyjęła Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej. Rewitalizacja jest zadaniem szczególnym dla miast tych regionów. Rząd zaakceptował również aneksy do KT dla pięciu województw, w tym dla Śląska i Małopolski, które regulują zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów 2014-2020. Wskazano m.in. wkład budżetu państwa do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z funduszy europejskich) – dla woj. śląskiego ponad 65 mln euro, dla małopolskiego ok. 47,7 mln euro.

Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

 

Pięć lat rękojmi za wady budynku

Andrzej Jachowski włącz .

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Ponadto, do końca października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia do ustawy deweloperskiej dodatkowych zapisów chroniących nabywcę nieruchomości mieszkaniowych.

Do tej pory uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia nieprawidłowości przez nabywcę w terminie 30 dni od ich zauważenia, co do zasady deweloper ma obowiązek usunąć je na własny koszt, chyba że nie powstały one z powodów istniejących w lokalu już przed sprzedażą. Przedłużenie okresu objętego uprawnieniami z tytułu rękojmi o 2 lata ma dodatkowo chronić konsumentów. „Wejście w życie nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, którzy oferują budynki dobrej jakości. Nowe przepisy podniosą poprzeczkę wszystkim firmom mieszkaniowym, tak by w całym kraju zwiększyć standardy wykonawcze. Nie chodzi tylko o drobne usterki, które mogą się zdarzyć i w takim wypadku naturalną rzeczą jest ich naprawa przez dewelopera, ale o konstrukcję budynku i ukryte wady, które mogą wpłynąć na komfort życia czy nawet bezpieczeństwo”, mówi Jakub Zagórski, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Skanska Residential Development Poland. 

Na przepisy dotyczące rękojmi klient może powołać się w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy zaobserwuje wady przyczyniające się do zmniejszenia wartości i użyteczności domu (np. nierówne podłogi, uszkodzone instalacje, nieszczelne okna, zardzewiałe obróbki blacharskie). Deweloperowi można również zgłosić problemy związane np. z niekompletnością lokalu (brak drzwi, okien, instalacji uzgodnionych w umowie) czy brakiem określonych właściwości (w tym niezgodny z umową rozkład bądź powierzchnia pomieszczeń, użycie innych materiałów niż określone w umowie itp.). „Przepisy chronią również dewelopera doprecyzowując, że chodzi tylko o wady, które zaistniały w chwili wydania lub zawarcia umowy sprzedaży”, dodaje Jakub Zagórski. Deweloper nie jest więc odpowiedzialny za błędy powstałe później, np. z winy firmy wykończeniowej. Przywileje z tytułu rękojmi dotyczą też części wspólnej nieruchomości. Mieszkańcy będą mieli 5 lat na zgłoszenie ewentualnych usterek, licząc od podpisania pierwszej umowy przenoszącej własność lokalu w danym obiekcie, czyli od dnia zawiązania wspólnoty mieszkaniowej. 

Z nowych przepisów będą mogły skorzystać tylko te osoby, które podpiszą umowę deweloperską lub przedwstępną już po 25 grudnia 2014 r. a także po tej dacie odbiorą mieszkanie od sprzedającego. 

Źródło: 24gazeta.pl